سهامداران

 

ترکیب سهامداران بیمه پاسارگاد و مشخصات سهامداران (بیش از یک درصد)
درصد مالکیت تعداد سهام تاریخ تولد_ثبت کد ملی/شماره ثبت نوع شخصیت  نام و نام خانوادگی(نام شرکت/موسسه) ردیف
۲۰ ۵۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۴/۰۶/۱۳ ۲۵۴۳۰۰ حقوقی شرکت بانک پاسارگاد(سهامی عام) ۱
۱۹ ۴۹۰,۲۹۵,۳۴۵ ۱۳۸۴/۰۷/۰۴ ۲۵۵۷۵۶ حقوقی شرکت سرمایه گذاری پارس حافظـ(سهامی خاص) ۲
۵ ۱۲۶,۵۸۱,۲۵۰ ۱۳۸۷/۰۶/۳۰ ۳۳۲۵۰۶ حقوقی شرکت نظم آوران شایسته (سهامی خاص ) ۳
۴ ۱۰۲,۵۹۴,۳۰۸ ۱۳۹۲/۰۳/۱۳ ۴۳۹۹۶۷ حقوقی شرکت ارمغان تجارت پایدار(سهامی خاص ) ۴
۴ ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۸۴/۰۲/۲۴ ۲۴۳۷۹۴ حقوقی شرکت سرمایه گذاری سامان مجد(سهامی خاص ) ۵
۴ ۹۶,۴۷۱,۴۳۶ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ ۴۳۲۳۸۵ حقوقی شرکت توسعه تجارت غرب ایرانیان (سهامی خاص ) ۶
۴ ۹۵,۱۹۳,۶۶۳ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۷۵ حقوقی شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان ونداد(سهامی خاص ۷
۴ ۹۲,۴۳۶,۹۳۱ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۸۵ حقوقی شرکت نظم آوران پویای ایرانیان (سهامی خاص ) ۸
۳ ۶۶,۷۴۴,۱۶۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۴۵۷۲۲۶ حقوقی شرکت نیک اندیشان سروش فجر(سهامی خاص ) ۹
۳ ۶۵,۸۵۱,۸۰۰ ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ ۴۳۳۲۶۷ حقوقی شرکت نسیم تجارت فردا(سهامی خاص ) ۱۰
۲ ۵۹,۳۷۱,۳۳۸ ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ ۴۱۲۱۵۳ حقوقی شرکت تجارت وتوسعه مهرآفرینان سرآمد(سهامی خاص) ۱۱
۲ ۵۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱۳۷۵/۰۸/۰۶ ۹۱۹۰ حقوقی موسسه بنیادفرهنگی مصلی نژاد ۱۲
۲ ۴۷,۵۴۱,۱۴۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۲ ۳۷۰۳۷۳ حقوقی شرکت بیمه اتکایی ایرانیان (سهامی عام ) ۱۳
۱ ۲۹,۴۵۱,۶۳۰ ۱۳۳۱/۱۲/۲۹ ۲۷۵۲۴۴۵۴۴۱ حقیقی  معصوم ضمیری ۱۴
۱ ۲۶,۳۴۲,۳۹۶ ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ ۴۵۶۱۲۴ حقوقی شرکت دانش گستران آتی سازپویا(سهامی خاص ) ۱۵
۱ ۲۵,۸۷۴,۰۳۷ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ ۴۵۶۰۵۳ حقوقی شرکت نوآوران دانش پژوه خاورمیانه (سهامی خاص ) ۱۶
۱ ۲۵,۵۱۵,۰۰۰ ۱۳۷۳/۰۱/۲۱ ۲۵۴۰ حقوقی شرکت معدنکاری اولنگ (سهامی خاص ) ۱۷
۷۹ ۲,۰۱۳,۵۹۴,۴۳۸ جمع

http://pasargadinsurance.ir/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/

Theme Settings

Please implement YA_Options_editor::getCpanelHtml()